Home » Articole » RO » Calculatoare » Dezvoltarea web » WordPress » Administrarea WordPress » Planificarea proiectării, realizării şi întreţinerii site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală

Planificarea proiectării, realizării şi întreţinerii site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală

Site-urile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice sunt obligatoriu înregistrate în Sistemul Electronic Naţional, conform Legii nr.161/19.04.2003.

Aceleaşi responsabilităţi revin şi în privinţa publicării formularelor în Sistemul Electronic Naţional pentru a fi accesate, în mod unitar, la nivel naţional.

Cheltuielile privind construirea site-urilor vor fi prevăzute în bugetul consolidat al respectivelor autorităţi şi instituţii publice, având caracter special şi destinaţia stabilită pe baza unei analize de detaliu, efectuate în baza unui proces consultativ cu fiecare entitate organizaţională din cadrul aparatului de lucru al acestora. La stabilirea bugetului se vor avea în vedere toate cheltuielile privind: analiza, proiectarea, construirea, dezvoltarea, design-ul, implementarea, testarea, darea în exploatare, echipamentele, software-urile necesare.

Înainte de a se realiza un site al unei autorităţi sau instituţii publice, se recomandă identificarea publicului ţintă căruia i se adresează şi determinarea unei structuri şi a unui conţinut care să răspundă nevoilor specifice ale acestuia.

Planificarea structurii şi conţinutului site-urilor trebuie să ofere o integrare cât mai bună în sistemul deja existent de site-uri ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. Nu trebuie să existe site-uri duplicat ale aceleiaşi autorităţi sau instituţii din administraţia publică centrală sau locală.

În momentul luării deciziei de a crea un nou site se recomandă evaluarea resurselor umane, tehnice şi bugetare existente, precum şi evaluarea resurselor necesare în viitor, pentru garantarea unei bune funcţionalităţi a site-ului din momentul lansării sale şi o bună administrare a acestuia.

Deşi se vor folosi în continuare şi celelalte moduri tradiţionale de transmitere a informaţiilor de către autoritaţiile şi instituţiile publice, se recomandă promovarea folosirii site-urilor web ca mod de transmitere a informaţiilor.

Verificarea periodică a funcţionalităţii site-urilor web ale autorităţilor sau instituţiilor publice, în principal actualitatea informaţiilor afişate şi funcţionalitatea legăturilor către alte site-uri, reprezintă garanţia calităţii serviciilor oferite.

Pentru construcţia unui site web al administraţiei publice se va avea în vedere legislaţia în vigoare care asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi cea a dreptului de informare a cetăţeanului:

• Legea nr. 506/17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, care abrogă Legea nr. 677/21.11.2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

• Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

• Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/18.04.2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de câte ori este necesar, data ultimei actualizări fiind afişată pentru fiecare pagină. (H.G. nr. 538 din 07.04.2004 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, art 6, aliniatul 1).

În unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate naţională deţine o pondere de cel puţin 20% din numărul populaţiei, informaţiile ce se comunică din oficiu se vor difuza şi în limba minorităţii respective, conform art.12 din H.G. nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(Ghid MCTI – Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *